You are here: Home / Nederlands / Project / Doelstellingen en ambities

Doelstellingen en ambities

Het project zal een computergebaseerd model ontwikkelen dat emissiebronnen kan bepalen, het pad van de emissies naar het oppervlaktewater in kaart kan brengen en emissie-kaarten op een hoge ruimtelijke resolutie kan genereren. Het model zal overheden ondersteunen met monitoring en rapportage.

Tijdens het WEISS project wordt een een computergebaseerd model ontwikkeld dat de emissie-gegevens combineert van diffuse en puntbronnen met wiskundige algoritmes. Dit model:

 • legt de belangrijkstee emissiebronnen vast en maakt een transparante inventarisatie van alle significante emissies, lozingen en verliezen van waterlichamen veroorzaakt door menselijke activiteiten.
 • simuleert de paden van de verontreinigende stoffen vanaf bronnen en kwantificeert het belang van de stromen in de verschillende knooppunten van de transport route.
 • genereert bruto (voorafgaand aan de behandeling) en netto (na behandeling) emissie-kaarten op een hoge ruimtelijke resolutie (1 ha).
 • biedt autoriteiten nieuwe methoden en technieken , die helpen bij nauwkeurige schatting van de bronnen van emissies en hun bijdragen aan de vervuiling van het oppervlaktewater.
 • biedt ondersteuning aan autoriteiten in hun controle- en rapportageverplichtingen en integreert de gegevens die verzameld worden in het kader van hun verplichte rapporteringstaken. Bijvoorbeeld:
  • Kaderrichtlijn Water (KRW)
  • Behandeling van stedelijk afvalwater (Richtlijn UWWTD)
  • Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van Verordening (E-PRTR)
  • Water Information System for Europe (WISE)
 • helpt toezien op de naleving van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water voor het verminderen en stoppen van vervuiling.
 • kan gebruikt worden voor het analyseren van trends in de emissie en helpen bij het formuleren van (ruimtelijk expliciete) mitigerende maatregelen.
 • kan gebruikt worden om hiaten dichten in de kennis van de uitstoot van bepaalde verontreinigende stoffen.