You are here: Home / Nederlands / Project / Methodes en acties

Methodes en acties

Het project liep over de periode 2010-2013 en bestond uit twaalf acties. Een prototype,dat bestaat uit drie sets van algoritmen, werd ontwikkeld. Het uiteindelijke model werd ontwikkeld tijdens drie ontwikkelingscycli waarin het prototype werd verfijnd.

Setup

WEISS richt zich op de uitstoot bij de bron (zowel punt als diffuse bronnen) en hun routes naar waterlichamen.

De emissies worden berekend op basis van een sector-by-sector basis, waaronder: landbouw, industrie, huishoudens en verkeer. Het tijdschema van de berekeningen is een jaar. De gemiddelde berekende kwantitatieve milieu-indicatoren zijn de totale bruto-emissie en de totale belasting op water per verontreinigende stoffen, uitgedrukt in kg / ha.j. In een ruimtelijk-expliciet geselecteerde regio, heeft het systeem de mogelijkheid om:

 • verontreinigende bronnen voor beide indicatoren (bruto emissie en de totale belasting) aanwijzen,
 • trends door de jaren heen te identificeren,
 • de belangrijkste bronnen die verantwoordelijk zijn voor de chemische toestand van de waterlichamen te bepalen,
 • de link tussen de emissieconcentraties van verontreinigende stoffen te verbeteren,
 • gegevens om de waterkwaliteitsmodellen aan te vullen op stroomgebiedniveau.

Het WEISS systeem zal werken op een hoge geografische resolutie. Het project resulteerde in een prototype voor het Vlaamse Gewest van België, met een resolutie van 1 ha.

 

Basis concept

Bruto emissie = EF x EVV = Emissie Factor x Emissie verklarende variabele

 

Bottom-Up benadering

Het WEISS systeem zal gebruik maken van een bottom-up benadering wanneer mogelijk. Het systeem is echter ook in staat om een top-down benadering toe te passen indien nodig.

 

Algoritmen combineren

WEISS bestaat uit drie sets van algoritmen. Algoritmen van elk van de sets worden gekoppeld om de nodige berekeningen uit te voeren.

 1. Ruimtelijke distributie
  Alle bronnen zijn ruimtelijk verdeeld op basis van hun voorkomen, bijvoorbeeld punt, oppervlakte- of lineaire bronnen, en de beschikbaarheid van gegevens.
 2. Transport routes
  Alle relevante transportroutes (pathways) van emissiebronnen tot oppervlaktewater zijn bepaald en gekwantificeerd.
 3. Berekening
  Berekenen van de emissies zal mogelijk zijn voor alle knooppunten van de transportroutes. Dit zal een aanzienlijke verbetering van het rapportageproces vormen. Rapportage zal mogelijk zijn voor elk geselecteerd gebied.

Het WEISS kader en de algoritmen worden geïmplementeerd, toegepast en gevalideerd in drie opeenvolgende lussen van het Evolutionaire Delivery Model (EDM), die elk resulteerden in een prototype van toenemende volledigheid en complexiteit. Een zeer nauwe samenwerking tussen de eindgebruikers en de ontwikkelaars vergemakkelijkte het volledige implementatie proces. De prototypes werden toegepast op vijf cases die zijn geselecteerd voor de verschillende algoritmes die zij nodig hebben en de bijzondere uitdaging die zij vormen op het gebied van kalibratie en validatie.

 

Projectgebied

Het projectgebied is het Vlaamse Gewest van België. Vlaanderen is vooral onderdeel van het Internationale stroomgebiedsdistrict van de Schelde. Het systeem zal eenvoudig aangepast kunnen  worden voor gebruik in andere regio's en zal in die zin vrij beschikbaar zijn.

 

Belangrijkste outputs

 • Significante emissiebronnen.
 • Bruto en netto emissie-kaarten op een hoge ruimtelijke resolutie (kg / ha.year).
 • Gegevens voor rapportage.
 • Emissietrends.
 • Input voor de waterkwaliteitmodellen.
 • Scenario berekeningen en planning ondersteuning voor het bepalen van maatregelen.

 

Acties

Actie 1: Ontwikkeling van een project website.

De website verspreidt informatie bij het grote publiek en dient als een platform voor de uitwisseling van informatie tussen de partners en de verschillende bestuursorganen van het project.

Acties 2 en 3: Lokale en Europese raadpleging van de stakeholders

De functionele en gebruikerseisen van het WEISS-systeem zijn grotendeels bekend bij het begin van de oefening. Zij werden geoptimaliseerd en afgerond na raadpleging van de stakeholders. Daarom werden twee workshops georganiseerd: één voor de lokale stakeholders (actie 2) en een tweede voor stakeholders uit de EU-lidstaten (actie 3). Een aantal van de geraadpleegde stakeholders werden gevraagd om hun betrokkenheid bij het project voort te zetten als onderdeel van de Advisory Board (Zie ook actie 11 Project management).

Actie 4: Bepaling van specificaties van WEISS

De functionele en technische specificaties van WEISS werden verder uitgewerkt en afgerond.

Actie 5: Vormgeving en Ontwikkeling

De specificaties werden vertaald naar een passend ontwerp en instrument. Drie sets van algoritmes werden ontwikkeld: een set voor de gedetailleerde ruimtelijke verdeling van de bronnen van emissies, een tweede set voor de beschrijving van de paden van de emissies van de bronnen tot de waterlichamen en een derde set voor de berekening van de verontreinigende stoffen in de verschillende knooppunten op hun weg naar de waterlichamen.

Actie 6 en 7: Prototype Implementatie & Data verzamelen

De WEISS tool werd afgerond door middel van een iteratieve implementatie (actie 6). Elk van de drie cycli resulteerde in een operationeel prototype van toenemende complexiteit en volledigheid. Het prototype, als gevolg van de derde cyclus, vormt het eindresultaat van dit project. Als onderdeel van elk van de drie cycli, werden de prototypes gevuld met de verzamelde gegevens (actie 7).

Actie 8: Prototype Toepassing, Kalibratie en Validatie

Elk van de prototypes werd gekalibreerd en gevalideerd. Het uiteindelijke prototype werd vervolgens toegepast op vijf geselecteerde gevallen. Uiteindelijk werd het niveau van de robuustheid en bruikbaarheid van het uiteindelijke prototype getest door de potentiële eindgebruikers.

Actie 9: Verspreiding en Training

De WEISS-tool werd naar behoren gedocumenteerd. Trainingsmateriaal werd ontwikkeld zodat potentiële gebruikers weten hoe het systeem toe te passen en te gebruiken in de eigen organisatie. Het systeem werd gepresenteerd en besproken in een slotseminarie.

Actie 10: Communicatie aan het grote publiek

Een aantal extra communicatieproducten werd ontwikkeld als onderdeel van actie 10. Hier werden folders, een USB-stick met het WEISS-systeem en een Layman’s Report ontwikkeld worden. Een 'AfterLife +' communicatieplan zorgt voor de verdere toepassing en ontwikkeling van WEISS.

Actie 11: Project Management

Actie 12: Project Monitoring